Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSzF”) tartalmazzák Mészáros Tamás EV: (székhely: 8248 Nemesvámos Kossuth Lajos utca 279.; adószám: 55522311-1-39) által értékesített hirdetési felületeken Hirdetések közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszonyokban a Szolgáltató és a Hirdető jogait és kötelezettségeit.

 1. Általános rendelkezések

  1. A jelen ÁSzF alkalmazásában:

  a) Szolgáltató:aki a Hirdetés közzétételére alkalmas hirdetési felülettel rendelkezik, ezek segítségével a Hirdetést megismerhetővé teszi, és a hirdetési felületet értékesíti. A jelen ÁSzF vonatkozásában Szolgáltató Mészáros Tamás EV. (székhely: 8248 Nemesvámos Kossuth Lajos utca 279.; adószám: 55522311-1-39).

  b) Hirdető:akinek érdekében a Hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a Hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a Hirdető megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és-ügynökséget is);

  c) Hirdetés: ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (a továbbiakban együttesen: „Hirdetésfelület”), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: „Áru”) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy a Hirdető által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá Áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. A Hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az online hirdetésekre is; Online Hirdetés: a Szolgáltató által üzemeltetett online terméken (weboldal) közzétett Hirdetés;

  d) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Hirdetővel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Hirdető tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak a szerződés kapcsán;

  e) Speciális Hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan Online Hirdetés, amely a Szolgáltató árlistájában szereplő normál, rögzített méretű Hirdetésektől eltér.

  f ) Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; Tpvt: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény. Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

  A jelen ÁSzF a Szolgáltató hirdetési tevékenységébe tartozó valamennyi szerződésre irányadó, és annak részét képezi – a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában -, így a szerződés aláírásával a Hirdetőrészéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Külön írásos szerződés hiányában a jelen ÁSzF a megrendeléssel és annak visszaigazolásával együtt képezi a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött szerződést. Az itt nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok – különösen a Grtv, az Fttv, a Tpvt, és az Ekertv rendelkezéseit, valamint a Magyar Reklámetikai Kódexet kell alkalmazni.

 2. A megrendelés tartalma

  1.A Szolgáltató a Hirdetés megrendelését írásban (levél, e-mail) – akár az általa kidolgozott megrendelőn, akár a Hirdető által írt megrendelés alapján – a Hirdető cégszerű aláírásával fogadja.

  2.A megrendelésben a Hirdetőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell adni a vállalkozása nevét, annak székhelyét, valamint közölnie kell adószámát, bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő Árut, a választott felületet, a megjelenés előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat. Amennyiben a Hirdető a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi hirdetési szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ügynökség esetén a Hirdetőnek ügyfele nevét, székhelyét is meg kell adnia.

  3. Amennyiben a Hirdető a Hirdetés megjelenési idejét és a hirdetési felület típusát előzetesen befoglalta a Szolgáltatónál, azonban a megrendelési határidőig nem rendeli meg a Hirdetést külön megrendelés útján és/vagy a Szolgáltató jelzésére sem küldi 1 (egy) munkanapon belül a megrendelést,az általa befoglalt hely felszabadul, és azt a Szolgáltató újra értékesítheti. Amennyiben a Hirdető az Online Hirdetés megjelenési idejét és a hirdetési felület típusát előzetesen befoglalta a Szolgáltatónál, azonban 1 (egy) héttel a befoglalt időszak kezdete előtt nem rendeli meg a Hirdetést külön megrendelés útján és/vagy a Szolgáltató jelzésére sem küldi 1 (egy) munkanapon belül a megrendelést, az általa befoglalt hely felszabadul és azt a Szolgáltató újra értékesítheti.

  4. A Hirdető tudomással rendelkezik arról, hogy a Grtv értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a Hirdetendő termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség aláesik-e, a vizsgálatot elvégezték-e, és az alapján a termék forgalomba hozható-e,vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. A Hirdető kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a Megrendeléssel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének.

  Amennyiben a Hirdető elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a Hirdetés árával megegyező mértékű kötbér megfizetésére köteles.

III. A szerződés létrejötte

1. Az egyedi hirdetési szerződés azzal jön létre, hogy a Szolgáltató a Hirdető megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, online, emailben, 2 (kettő)munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A Hirdetés megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi Hirdetésszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel.

 1. A Hirdetés Hirdető általi szállítása

  1.A Hirdetőnek Online Hirdetés megrendeléséhez a www.bohoshop.hu weboldalon található Anyagleadási paraméter dokumentum alapján rögzítetteknek megfelelő, kész Hirdetésanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot a Szolgáltatótól rendeli meg.
 2. Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Hirdető részéről a hirdetési anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Hirdető új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának a megjelenés előtti napig meg kell történnie. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetés kicserélésére csak a meghatározott határidőt megelőzően, kizárólag a Szolgáltató értesítése mellett van lehetőség.

  3.Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül írásbeli visszajelzést küld.

 3. Ha a változtatási igény bejelentése után az új anyagot a Hirdető az anyagleadási határidőre nem küldi meg, a Szolgáltató késedelmi kötbérre jogosult, függetlenül attól, hogy a Hirdetés eredeti vagy módosított formájában, illetve egyáltalán nem jelenik meg.

  5. A Hirdető tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a Hirdetés közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Hirdető a Hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával,kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

  6.A Hirdető kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat,személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a Grtv és az Fttv általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba. A Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Hirdetőt terheli felelősség.

 4. A Hirdetés visszautasítása

  1.A Hirdető tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint (a) a Hirdetésfelületet tartalmazó médium, a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, (b) a Szolgáltató hirdetési piaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például a Szolgáltató médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített hirdetési felületeket tartalmazó kiadványok), (c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint (d) a Szolgáltató saját közleményének, cikkének megtévesztő látszatát keltő; (e) a jelen ÁSzF bármely pontját sértő Hirdetés nem tehető közzé.

  2. A II/4. pontban rögzítettek szerinti mintamennyiség előzetes rendelkezésre bocsátását elmulasztó Hirdetések megrendelését a Szolgáltató nem köteles elfogadni, illetve a már megkötött egyedi hirdetési szerződéseket jogosult felmondani, jogszabályba való ütközés esetén pedig azonnali hatállyal felmondani,még abban az esetben is, ha azokat korábban visszaigazolta. A Szolgáltató továbbá jogosult a visszaigazolás ellenére az megjelentetést visszautasítani, ha a II/4. pontban rögzített szerint a Szolgáltatónak átadott minták méretükben vagy egyéb paraméterükben nem egyeznek meg az inzertálásra leszállított teljes mennyiséggel. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

  3. A Szolgáltató a Reklám közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Hirdető a Grtv 27. §-a alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Hirdetés – annak közzététele esetén – nem ütközne a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe.

  Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Hirdetést, ha az egyedi hirdetési szerződés már létrejött. A Hirdető ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

  4.Amennyiben a Hirdető vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Hirdetés szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, illetékes hatóságrendelkezéseibe ütközik, és Hirdető a Hirdetés megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Hirdetéstestület állásfoglalását. Amennyiben a Hirdetés szövegének vitás része a vállalkozásneve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy a Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

 5. A speciális Online Hirdetések közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát érvényes, visszaigazolt megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására vagy változások kérésére.

  6.Amennyiben a Hirdetés megjelentetését a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Hirdető köteles a Hirdetést a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 24 órán () belül saját költségén át dolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés a Szolgáltatónak nem róható fel.

  7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a IV/8. pont megsértése, illetve jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi hirdetési szerződés megkötését követően derül fény, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatónak a Hirdetés teljes árának megfelelő összegű kötbért fizetni.

 6. A jelen fejezetben meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
 7. A Hirdetés közzététele

  1.A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetésekben (ideértve az inzertként elhelyezésre kerülő anyagokat is) nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését, és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne.

  2.A Hirdetőnek a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv, az Fttv, a Tpvt, valamint az ORTT állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Szolgáltató a Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Hirdetővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Hirdetővel egyeztetve kell elvégezni.

  3. A Szolgáltató az Online Hirdetés kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Hirdető felelőssége.

  4. A Hirdetésnek a kiadványban vagy online felületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt a Szolgáltató a Hirdetőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a Szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Szolgáltató nem érvényesíti.

  5. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

  6. PR cikket a Grtv,az Fttv, a Tpvt és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak Hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön. A Szolgáltató a hirdetésjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket ‘Promóció’ felirattal (x) megjelöléssel, online felületen PR felirattal és (x) megjelöléssel, vagy ezekkel egyenértékű módon jelöli meg.

VII. Hirdetési díjak

1. A Szolgáltató valamennyi Médiumára önálló Hirdetés árlistát – tarifatáblázatot -(Médiaajánlat) alkalmaz,amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait.

2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles írásban megküldeni a Hirdetőnek. A változások közzététele előtt kötött egyedi hirdetési szerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.

VIII. Lemondás és módosítás

1. A már megrendelt Hirdetést a Hirdető jogosult a Megrendelésben megjelölt megjelenési nap előtt 10 (tíz) nappal írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani.